วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตัอย่างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นป. 3

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 6
ประกอบแผนการสอนที่…. เรื่อง การอ่านตัวอักษรในบทเรียน
วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนคำอ่านคำศัพท์ในบทเรียนได้
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านคำศัพท์ในบทเรียน

HAT อ่านว่า……………..
MAT อ่านว่า……………..
VAN อ่านว่า……………..
FISH อ่านว่า……………..
DISH อ่านว่า……………..
hat อ่านว่า……………..
mat อ่านว่า……………..
van อ่านว่า………………
fish อ่านว่า………………
dish อ่านว่า………………

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 9
ประกอบแผนการสอนที่…. เรื่อง การอ่านจำนวนนับ
วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์(จำนวนนับ)ในบทเรียนได้
คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำอ่านคำศัพท์จำนวนนับในบทเรียนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง

1 One อ่านว่า………………………
2 Two อ่านว่า……………………..
3 Three อ่านว่า……………………..
4 Four อ่านว่า……………………...
5 Five อ่านว่า……………………...
6 Six อ่านว่า………………………
7 Seven อ่านว่า………………………
8 Eight อ่านว่า………………………
9 Nine อ่านว่า………………………
10 Ten อ่านว่า………………………

ไม่มีความคิดเห็น: